Rett mann på rett plass!

Banner02

Vi tar arbeidsgiveransvaret

Ved vikarleie muliggjør du optimal bemanning i forhold til bedriftens behov, dette kan således være svært besparende for virksomheten.

Bedriften slipper å gå igjennom en kostbar og tidkrevende søke- og ansettelsesprosess. En telefon til oss er nok for å ha en vikar på plass i løpet av kort tid. Innmelding i arbeidstakerregisteret, yrkesskadeforsikring, lønnskjøring, OTP, etc. er Personaltjenesters ansvar. Vi har hele arbeidsgiveransvaret for vikaren, og bedriften betaler kun for den tiden vikaren er til stede.

Sykefravær og avbemanning i den forbindelse tar Personaltjenester også ansvaret for.

Logo